Припрема деце за школу

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу

Подстицање осамостаљивања

Односи се на подршку развоју способности детета да брине о себи, сналази се у социјалном окружењу и изграђује радне навике. Осамостаљивање, такође, подразумева развијање способности детета да само истражује, решава проблеме, ствара, иницира и доноси одлуке, да развија способност изражавања и самоизражавања.

Подршка физичком развоју

Односи се на подстицање природног раста и развоја, задовољавање дечје природне потребе за кретањем и моторном активношћу и омогућавање развоја моторног потенцијала. Деца треба да упражњавају физичке активности које стимулишу развијање различитих вештина, подстичу сензомоторну координацију, доприносе развијању контроле покрета (равнотежа, снага, координација)…

Јачање социо-емоционалне компетенције

Односи се на подршку развоју позитивне дечје слике о себи као основе самопоуздања, социјалних сазнања и вештина. Укључивање детета у групу вршњака је прилика да се изграђује однос према другима, да се учи од других, да се поштују други, да се учествује у заједничком доношењу правила, да се активно граде односи. Одрасли пружају подршку детету да се успешно интегрише у социјалну средину, да постане равноправни члан групе у којој ће моћи да задовољава и развија своје потребе и уважава потребе других и упознаје себе на нов начин.

Подршка сазнајном развоју

Односи се на подршку развоју интелектуалних функција и операција: мишљења, говора, памћења, опажања, маште. Потребно је детету омогућити да истражује, уочава нове везе, проналази податке и анализира их, да ствара, да тражи начине како да реши одређени проблем…

Неговање радозналости

Односи се на уважавање и подстицање природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширењем искуства. Оно има потребу да буде активно, да трага за новим, да истражује и испитује непознато, што је у директној вези са мотивацијом за учење у школском периоду. Одрасли треба у томе да га подрже.

Поштовање индивидуалности и подстицање креативности

Свако дете је особена личност која има свој темпо развоја, своје потребе, стил учења, себи својствен начин доживљавања и изражавања. Дете поседује стваралачке потенцијале које изражава у: говору, музици, драми, плесу, цртању, вајању, графици, хумору и сл.

t

Имате питања?

Пошаљите упит

Уверите се сами!

Посетите нас

l

Спремни за упис?

Пријавите се